Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH Vietbeko)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h15 ngày 25/02/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1085/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH Vietbeko

(Phòng 2, tầng 38, Bitexco Tower, số 2, đường Hải Triều, P. Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 035/CV-VIETBEKO-2019 ngày 2709/2019, số 036/CV-VIETBEKO-2019 ngày 04/10/2019, 038/CV- VIETBEKO-2019 ngày 18/10/2019 của Công ty TNHH Vietbeko (Công ty) về việc phân loại hàng hóa nêu tại công văn số 5920/TCHQ-TXNK ngày 17/09/2019 của Tổng cục Hải quan và về việc dịch tên hàng tại phân nhóm 8418.10 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc phân loại hàng hóa tại công văn số 5920/TCHQ-TXNK

a) Tại Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính tại nhóm 84.18, phân nhóm 8418.10 có mô tả Combined refrizerator-freezers, fitted with separate extemal doors ”

b) Tại khoản 2 Điều 6 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính có quy định:

"Trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh muc HS thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh muc HS để hướng dẫn phân loại và xử lý khiếu nại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế"

Do đó, đối chiếu với các quy định trên, đặc điểm mặt hàng phù hợp phân loại phân nhóm 8418.10. Đề nghị Công ty thực hiện phân loại hàng hóa theo đúng theo hướng dẫn tại công văn số 5920/TCHQ-TXNK ngày 17/09/2019 của Tổng cục Hải quan.

2. Về ý kiến của Công ty về việc dịch tên hàng tại phân nhóm 8418.10 của Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. Tổng cục Hải quan ghi nhận phản ánh của Công ty để xem xét sửa đổi mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Vietbeko biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH Vietbeko)
Số hiệu 1085/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 25/02/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH Vietbeko)
Phân loại hàng hóa (Công ty TNHH Vietbeko)