Phân loại hàng hóa mặt hàng cầu trục (Công ty Cổ Phần XNK Máy móc và dịch vụ Thương mại Tổng hợp Đại An)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 14/12/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7352/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng cầu trục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty Cổ Phần XNK Máy móc và dịch vụ Thương mại Tổng hợp Đại An.

(36B Khu 10 Phường Quang Trung, TP. Uông Bí, Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 14/GĐ-ĐA ngày 15/05/2018, số 15/GĐ-ĐA ngày 24/05/2018, số 16/GĐ-ĐA ngày 31/05/2018 của Công ty Cổ Phần XNK Máy móc và dịch vụ Thương mại Tổng hợp Đại An (Công ty) về vướng mắc phân loại mặt hàng “cầu trục” do Công ty nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:  

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/ 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 

1. Đặc điểm mặt hàng do Công ty nhập khẩu

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 13215/HQHP-TXNK ngày 16/10/2017, mặt hàng dạng chưa lắp ráp, tháo rời, được nhập khẩu thành hai chuyến trong năm 2017 tại Chi Cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVIII và Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hải Phòng KVI và đã được đăng ký Danh mục hàng đồng bộ tháo rời theo Điều 8 Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

Theo Chứng thư giám định tính đồng bộ bổ sung số 17C02HQ04500-01 ngày ngày 03/08/2017 của Vinacontrol và hình ảnh tài liệu kỹ thuật kèm theo công văn số 13215/HQHP-TXNK trên thì mặt hàng hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện có đặc điểm: Cầu trục lắp trong nhà xưởng, hiệu Bang Kransysteme, sức nâng 140 tấn, có khung nâng lắp với tời nâng di động trên 2 dầm ngang được đặt trên đường ray trên 2 bức tường song song có phạm vi hoạt động trên đường ray cầu trục dài 82 mét. 

2. Căn cứ ý kiến của Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) tại công văn số 328/CN-CBCT ngày 13/08/2018, ý kiến của Cục Đăng kiểm Việt nam (Bộ Giao thông vận tải) tại công văn số 7193/ĐKVN-CN ngày 15/11/2018, bản chất mặt hàng nêu trên được xác định là “cầu trục”.

Do vậy, đối chiếu với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, đặc điểm mặt hàng do Công ty nhập khẩu phù hợp phân loại tại nhóm 84.26 “Cần cẩu của tàu thủy; cần trục, kể cả cần trục cáp; khung thang nâng di động, xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống và xe công xưởng có lắp cần cẩu”, phân nhóm - Cần trục trượt trên giàn trượt (cần trục cổng di động), cần trục vận tải, cổng trục, cầu trục, khung thang nâng di động và xe chuyên chở kiểu khung đỡ cột chống”, phân nhóm 8426.19“- - Loại khác”, mã số 8426.19.20 “- - - Cầu trục”.

Công văn này thay thế cho công văn số 1919/TCHQ-TXNK ngày 10/04/2018  của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Cổ Phần XNK Máy móc và dịch vụ Thương mại Tổng hợp Đại An biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ CST- Bộ Tài Chính (để biết);

- Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) (để p/h);

- Cục Đăng kiểm Việt nam (để p/h);

- Cục Kiểm định Hải quan (để p/h);

- Cục HQ TP. Hải Phòng (để t/h);

- Lưu: VT, TXNK (My- 3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

Phân loại hàng hóa mặt hàng cầu trục (Công ty Cổ Phần XNK Máy móc và dịch vụ Thương mại Tổng hợp Đại An)
Số hiệu 7352/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 13/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa mặt hàng cầu trục (Công ty Cổ Phần XNK Máy móc và dịch vụ Thương mại Tổng hợp Đại An)
Phân loại hàng hóa mặt hàng cầu trục (Công ty Cổ Phần XNK Máy móc và dịch vụ Thương mại Tổng hợp Đại An)