Phân loại hàng hóa mặt hàng kết hợp nhiều chức năng (Công ty TNHH TM và DV Máy văn phòng Ngọc Bích)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h10 ngày 28/06/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4227/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng kết hợp nhiều chức năng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH TM và DV Máy văn phòng Ngọc Bích

(Số 537 Đường Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, TP Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số ngày 03/06/2019 của Công ty TNHH TM và DV Máy văn phòng Ngọc Bích (Công ty) vướng mắc phân loại mặt hàng kết họp nhiều chức năng. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 4748/TCHQ-TXNK ngày 17/07/2017;

Mặt hàng được xác định là máy kết hợp 4 chức năng copy-in-scan-fax có khả năng kết hợp với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc hoặc kết nối mạng thì phù hợp phân loại mã số 8443.31.91 " - - - - Máy in-copy-scan-fax kết hợp” tại Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH TM và DV Máy văn phòng Ngọc Bích biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân loại hàng hóa mặt hàng kết hợp nhiều chức năng (Công ty TNHH TM và DV Máy văn phòng Ngọc Bích)
Số hiệu 4227/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 28/06/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa mặt hàng kết hợp nhiều chức năng (Công ty TNHH TM và DV Máy văn phòng Ngọc Bích)
Phân loại hàng hóa mặt hàng kết hợp nhiều chức năng (Công ty TNHH TM và DV Máy văn phòng Ngọc Bích)