Phân loại hàng hóa mặt hàng linh kiện, bộ phận để lắp ráp thành các thiết bị hoàn chỉnh (Công ty TNHH Denso Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h50 ngày 06/05/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2613/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng linh kiện, bộ phận để lắp ráp thành các thiết bị hoàn chỉnh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Denso Việt Nam

(Đ/c: Lô E1, khu Công nghiệp Thăng Long, Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 029/19/CV-DMVN ngày 17/01/2019 và số 771/18/CV-DMVN ngày 25/12/2018 của Công ty TNHH Denso Việt Nam (Công ty) vướng mắc phân loại đối với các trường hợp nhập khẩu thiếu một vài linh kiện, bộ phận để lắp ráp thành các thiết bị hoàn chỉnh (gồm thiết bị lạnh cho thùng xe tải, máy điều hoà lắp trên xe buýt, model MSD8, model LD8-I). Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Căn cứ qui tắc 2a trong 6 quy tắc tổng quát Ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 65/2017/TT-BTC:

Một mặt hàng được phân loại vào một nhóm hàng thì mặt hàng đó ở dạng chưa hoàn chỉnh hoặc chưa hoàn thiện cũng thuộc nhóm đó nếu đã có đặc trưng cơ bản của hàng hóa đó khi đã hoàn chỉnh hoặc hoàn thiện. Cũng phân loại như vậy đổi với hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện hoặc đã cỏ đặc trưng cơ bản của hàng hóa ở dạng hoàn chỉnh hay hoàn thiện (hoặc được phân loại vào dạng hàng hóa đã hoàn chỉnh hay hoàn thiện theo nội dung Qui tắc này), nhưng chưa lắp ráp hoặc tháo rời.

Đối chiếu với các quy định dẫn trên, Danh mục các linh kiện, bộ phận do Công ty nhập khẩu nêu tại công văn số 029/19/CV-DMVN và số 771/18/CV- DMVN nêu trên đã bao gồm các bộ phận quan trọng, tạo nên đặc trưng cơ bản của các thiết bị hoàn chỉnh, nên phù hợp phân loại theo các thiết bị hoàn chỉnh, gồm: thiết bị lạnh cho thùng xe tải, Máy điều hoà lắp trên xe buýt model MSD8 và model LD8-I.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Denso Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Phân loại hàng hóa mặt hàng linh kiện, bộ phận để lắp ráp thành các thiết bị hoàn chỉnh (Công ty TNHH Denso Việt Nam)
Số hiệu 2613/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 04/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa mặt hàng linh kiện, bộ phận để lắp ráp thành các thiết bị hoàn chỉnh (Công ty TNHH Denso Việt Nam)
Phân loại hàng hóa mặt hàng linh kiện, bộ phận để lắp ráp thành các thiết bị hoàn chỉnh (Công ty TNHH Denso Việt Nam)