Phân loại hàng hóa mặt hàng que giấy dùng làm que tăm bông (Công ty Cổ phần Diligo Holdings)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h40 ngày 02/03/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1253/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng que giấy dùng làm que tăm bông

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Công ty Cổ phần Diligo Holdings

(Đ/c: Tầng 2, Tòa nhà N03T5 khu Đoàn ngoại giao, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số Diligo_CV/19/01 ngày 16/12/2019 của Công ty cổ phần Diligo Holdings về việc phân loại hàng hóa đối với mặt hàng tại thông báo kết quả xác định trước mã số hàng hóa số 4462/TB-TCHQ ngày 30/07/2018. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính;

Tham khảo Chú giải chi tiết HS của Tố chức Hải quan thế giới chương 48;

Mặt hàng là que giấy dùng làm que tăm bông ngoáy tai, được làm từ giấy, cuộn chặt lại, phù hợp phân loại thuộc nhóm 48.23 ‘‘Giấy, bìa, tấm xenlulo và màng xơ sợi xenlulo khác, đã cắt theo kích cỡ hoặc hình dạng; các vật phẩm khác bằng bột giấy, giấy, bìa, tấm xenlulo hoặc màng xơ sợi xenlulo ”, mã số 4823.90.99. Do bản chất mặt hàng là que giấy, mặt hàng không phải là "ống lõi, suốt, củi và các loại lõi tương tự bằng bột giấy, giấy hoặc bìa (đã hoặc chưa đục lỗ hoặc làm cứng) ”, vì vậy, mặt hàng này không phân loại vào nhóm 48.22.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phần Diligo Holdings biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Kiểm định Hải quan;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân loại hàng hóa mặt hàng que giấy dùng làm que tăm bông (Công ty Cổ phần Diligo Holdings)
Số hiệu 1253/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 02/03/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa mặt hàng que giấy dùng làm que tăm bông (Công ty Cổ phần Diligo Holdings)
Phân loại hàng hóa mặt hàng que giấy dùng làm que tăm bông (Công ty Cổ phần Diligo Holdings)