Phân loại hàng hóa mặt hàng vỏ CPU máy tính (Công ty TNHH phân phối Synmex FPT)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h20 ngày 06/05/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2664/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại hàng hóa mặt hàng vỏ CPU máy tính

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH phân phối Synmex FPT

(Đ/c: Tầng 2 tòa nhà Zodiac, ngõ 19 Duy Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 21-2019/SFDC-XNK ngày 11/01/2019 của Công ty TNHH Phân phối Synnex FPT (Công ty) về việc phân loại mặt hàng “Vỏ CPU máy tính”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

1. Căn cứ Qui tắc 3(b) trong 6 quy tắc tổng quát Ban hành kèm theo Thông tư Thông tư số 65/2017/TT-BTC: Hàng hóa được coi như “ở dạng bộ được đóng gói để bán lẻ” phải có những điều kiện sau:

(a) phải có ít nhất hai loại hàng khác nhau, mà ngay từ ban đầu thoạt nhìn có thể xếp vào, nhiều nhóm hàng khác nhau.

(b) gồm những sản phẩm hoặc hàng hóa được xếp đặtt cùng nhau để đáp ứng một yêu cầu nhất định hoặc để thực hiện một chức năng xác định; và

(c) được xếp theo cách thích hợp để bán trực tiếp cho người sử dụng mà không cần đóng gói tiếp (ví dụ, đóng gói trong hộp, tráp, hòm).

Theo các quy định dẫn trên, mặt hàng “Vỏ CPU máy tính” có gắn quạt và khay ổ cứng theo mô tả của Công ty không đáp ứng các điều kiện để phân loại theo qui tắc 3(b) như đề nghị của Công ty.

2. Căn cứ Chú giải 2 Phần XVI:

"Theo Chú giải 1 của Phần này, Chú giải 1 Chương 84 và Chú giải 1 Chương 85, các bộ phận của máy (ngoài các bộ phận của hàng hóa thuộc nhóm 84.84, 85.44, 85.45, 85.46 hoặc 85.47) được phân loại theo các qui tắc sau:

(a) Các bộ phận đã đươc chi tiết tai nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 (trừ các nhóm 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 84.87, 85.03, 85.22, 85.29, 85.38 và 85.48) được phân loại vào nhóm đó trong mọi trường hợp;

(b) Các bộ phận khác, nếu phù hợp để chỉ sử dụng hoặc chủ yếu sử dụng cho các loại máy cụ thể, hoặc cho một số loại máy cùng nhóm (kể cả máy thuộc nhóm 84.79 hoặc 85.43) được phân loại theo nhóm của các máy cụ thể đó hoặc vào nhóm thích hợp như 84.09, 84.31, 84.48, 84.66, 84.73, 85.03, 85.22, 85.29 hoặc 85.38. Tuy nhiên, bộ phận phù hợp để chủ yếu sử dụng cho các hàng hóa thuộc các nhóm 85.17 và 85.25 đến 85.28 được phân loại vào nhóm 85.17”;

Căn cứ các quy định trên, trong mọi trường hợp mặt hàng quạt được phân loại tại nhóm 84.14 “Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp hút tuần hoàn giỏ hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lẳp bộ phận lọc

Một số các bộ phận và phụ kiện của máy vi tính, như: vỏ máy CPU, khay ổ cứng chưa được chi tiết tại nhóm nào đó của Chương 84 hoặc 85 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được phân loại tại nhóm 84.73 “Bộ phận và phụ kiện (trừ vỏ, hộp đựng và các loại tương tự) chỉ dùng hoặc chủ yếu dùng với các máy thuộc các nhóm từ 84.70 đến 84.72"

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Phân phối Synnex FPT biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Phân loại hàng hóa mặt hàng vỏ CPU máy tính (Công ty TNHH phân phối Synmex FPT)
Số hiệu 2664/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 06/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại hàng hóa mặt hàng vỏ CPU máy tính (Công ty TNHH phân phối Synmex FPT)
Phân loại hàng hóa mặt hàng vỏ CPU máy tính (Công ty TNHH phân phối Synmex FPT)