Phân loại mặt hàng Acesulfame K (Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h20 ngày 04/07/2018

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3889/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng Acesulfame K

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình

(Đ/c: 39 Phó Đức Chính, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0805/2018 ngày 08/05/2018 của Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình về việc khai báo mã số HS của mặt hàng Chất tạo ngọt Acesulfame K. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT- BTC ngày 01/07/2015 và Thông tư số 65/2017/TT- BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì mặt hàng Chất tạo ngọt Acesulfame K có mã số 2934.99.90

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái

- Lưu: VT, TXNK .           

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

  

Trịnh Mạc Linh

 

 

 

Phân loại mặt hàng Acesulfame K (Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình)
Số hiệu 3889/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 04/07/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng Acesulfame K (Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình)
Phân loại mặt hàng Acesulfame K (Công ty TNHH Công nghệ phẩm Ba Đình)