Phân loại mặt hàng "Băng dính y tế thay thế chỉ khâu da" (Công ty TNHH 3M Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h50 ngày 30/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 687/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng "Băng dính y tế thay thế chỉ khâu da"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH 3M Việt Nam

(Đ/c: Tầng 20, Mapletree Bussiness Center, 1060 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phong, Q.7, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 19112018/CV-PTPL ngày 21/11/2018 của Công ty TNHH 3M Việt Nam kiến nghị về việc không chấp nhận kết quả phân loại số 7568/TB-TCHQ ngày 17/11/2017 của Tổng cục Hải quan đối với mặt hàng có tên thương mại là Băng dính y tế thay chỉ khâu da R1548, khổ 1 in x 5 in (2,54 cm x 12,7 cm), đóng gói 25 miếng/hộp thuộc tờ khai hải quan số 10155639875/A41 ngày 14/08/2017 đăng ký tại Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Nội Bài - Cục Hải quan TP. Hà Nội. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngàỵ 01/07/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; tham khảo Chú giải Chi tiết HS Chương 30 thì:

Mặt hàng nhập khẩu của Công ty có kết quả phân tích là "Băng dính y tế được cấu tạo từ lớp vải không dệt bên trong có các sợi filament xếp song song dọc theo khổ vải, phủ chất kết dính, chưa thấm tẩm dược chất, được bảo vệ bằng lớp giấy chống dính, kích thước (25,4x127x0,12)mm, đã đóng gói bán lẻ”, phù hợp phân loại vào nhóm 30.05 "Bông, gạc, băng và các sản phẩm tương tự (ví dụ, băng để băng bó, cao dán, thuốc đắp), đã thấm tẩm hoặc tráng bằng dược chất hoặc làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ dùng cho y tế, phẩu thuật, nha khoa hoặc thú ý ”, phân nhóm 3005.10 " - Băng dính và các sản phẩm khác có một lớp dính", mã số 3005.10.90 " - - Loại khác"

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Cục KĐHQ;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Phân loại mặt hàng "Băng dính y tế thay thế chỉ khâu da" (Công ty TNHH 3M Việt Nam)
Số hiệu 687/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 30/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng "Băng dính y tế thay thế chỉ khâu da" (Công ty TNHH 3M Việt Nam)
Phân loại mặt hàng "Băng dính y tế thay thế chỉ khâu da" (Công ty TNHH 3M Việt Nam)