Phân loại mặt hàng Dầu cá dạng lỏng - MEG-3 (TM) ''15'' N-3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm (Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h45 ngày 12/02/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 807/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng Dầu cá dạng lỏng - MEG-3 (TM) '15' N-3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu

(Lô K-4B, KCN Lê Minh Xuấn, đường số 4, X. Minh Xuân, H. Bình Chánh, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 04 -1210/ACC-PTPL ngày 17/10/2018 của Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu đề nghị xem xét lại kết quả phân tích và mã số hàng hóa tại Thông báo số 4153/TB-TCHQ ngày 16/7/2018 cho mặt hàng tại tờ khai số 10154122474/A11 ngày 04/8/2017. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Việc xác định mặt hàng là chế phẩm thực phẩm chưa đủ cơ sở để xác định mã số hàng hóa mà cần phải căn cứ vào thành phần, hàm lượng, cách thức sử dụng...theo các quy tắc phân loại được quy định tại Thông tư số 14/2015/TT- BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính.

Ví dụ:

- Chế phấm thực phẩm có chứa trên 20% tính theo trọng lượng là xúc xích, thịt, phụ phẩm dạng thịt sau giết mổ thì thuộc Chương 16.

- Chế phẩm thực phẩm từ bột, bột thô, tinh bột hoặc chiết xuất malt, có chứa từ 40% trở lên nhưng không quá 50% trọng lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo thì thuộc nhóm 18.06.

- Chế phẩm thực phẩm dạng lỏng gồm các thành phần: nước, chiết xuất thực vật, đường, hương liệu, vitamin... không chứa cồn, không có ga, uống được luôn không cần pha loãng thuộc nhóm 22.02.

2.  Đối với trường hợp mặt hàng tên khai báo “Dầu cá dạng lỏng - MEG- 3 (TM) '15' N- 3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm”, kết quả phân tích “Chế phấm ăn được/chế phẩm thực phẩm dạng nhũ tương, có thành phần là dầu cá (~ 50%), nước (~ 44%), chất nhũ hóa sodium caseiante, dipotassium orthophosphate...., màu trắng sữa, căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu nhập khẩu Việt Nam, tham khảo chú giải chi tiết HS thì mặt hàng thuộc nhóm 15.17.

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5208/TCHQ-TXNK ngày 06/9/2018 nêu rõ căn cứ phân loại, đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Phân loại mặt hàng Dầu cá dạng lỏng - MEG-3 (TM) ''15'' N-3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm (Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu)
Số hiệu 807/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 01/02/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng Dầu cá dạng lỏng - MEG-3 (TM) ''15'' N-3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm (Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu)
Phân loại mặt hàng Dầu cá dạng lỏng - MEG-3 (TM) ''15'' N-3 Emulsion LV - Nguyên liệu thực phẩm (Công ty cổ phần Hóa chất Á Châu)