Phân loại mặt hàng encoder (Công ty TNHH ALPS Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h30 ngày 11/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 271/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng encoder

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH ALPS Việt Nam

(Tầng 4, Tòa nhà văn phòng, 165 Thái Hà, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 158/2018/ALPS-CV ngày 20/9/2018 của Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam xin xác nhận mã HS của hàng hóa nhập khẩu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Theo tài liệu do Công ty cung cấp thì mặt hàng nhập khẩu của Công ty là encoder mã hiệu EC21C1520401 và EC35CH120402. Đây là Thiết bị hoạt động tạo các tín hiệu xác định chiều xoay núm quay (incremental rotary encoder). Mặt hàng phù hợp phân loại thuộc nhóm 85.43 “Máy và thiết bị điện, có chức năng riêng, chưa được chi tiết hay ghi ở nơi khác trong Chương này”, phân nhóm 8543.70 “- Máy và thiết bị khác”, mã số 8543.70.90 “- - Loại khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH ALPS Electric Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Cục HQ TP. Hà Nội;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

 

Phân loại mặt hàng encoder (Công ty TNHH ALPS Việt Nam)
Số hiệu 271/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 10/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng encoder (Công ty TNHH ALPS Việt Nam)
Phân loại mặt hàng encoder (Công ty TNHH ALPS Việt Nam)