Phân loại mặt hàng hạt giống nhập khẩu (Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h30 ngày 29/04/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2743/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng hạt giống nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam

(Đ/c: P 314, Nhà A2, số 1B Bắc Sơn, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/2020/CV-VSTA ngày 12/3/2020 của Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam về vướng mắc liên quan đến việc tính thuế nhập khẩu mặt hàng hạt giống rau và hạt giống dưa hấu. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về phân loại mặt hàng hạt giống rau, dưa.

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thì:

- Nội dung Chương 12 quy định “Hạt dầu và quả có dầu; các loại hạt, hạt giống và quả khác; cây công nghiệp hoặc cây dược liệu; rơm, rạ và cỏ khô

- Chú giải pháp lý 3 Chương 12:

“Theo mục đích của nhóm 12.09, hạt củ cải đường, hạt cây cỏ và hạt cây dạng cỏ khác, hạt cây hoa trang trí, hạt rau, hạt cây rừng, hạt cây ăn quả, hạt đậu tằm (trừ hạt cây thuộc loài Vicia faba) hoặc hạt đậu lupin được coi là "hạt để gieo trồng".

Tuy nhiên, nhóm 12.09 không áp dụng đối với những loại sau, cho dù dùng để gieo trồng:

... (d) Các sản phẩm thuộc các nhóm từ 12.01 đến 12.07 hay 12.11 ”

- Tham khảo nội dung Chú giải tổng quát chương 12:

“Nhóm 12.01 đến 12.07 gồm các loại hạt và quả dùng cho quÁ trình chiết xuất (bằng Áp lực hoặc bằng dung môi) dầu và mỡ dÙng cho công nghiệp hoặc thực phẩm, dù chúng dùng cho mục đích này, cho việc làm giống hoặc cho các mục đích khác

- Nội dung nhóm 12.07 quy định: “Quả và hạt có dầu khác, đã hoặc chưa vỡ mảnh

Các loại hạt dưa và hạt bí là hạt có dầu. Đối chiếu với nội dung chú giải nêu trên thì các mặt hàng hạt giống dưa, hạt giống bí, dùng để gieo trồng được phân loại thuộc nhóm 12.07.

Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn về mã số hàng hóa đối với các mặt hàng hạt giống dưa, bí đỏ... tại các công văn số 3726/TCHQ-TXNK ngày 06/6/2019, số 7952/TXNK-PL ngày 30/8/2019 và số 2248/TCHQ-TXNK ngày 08/4/2020 (đính kèm).

2. Về việc Bảng mã số HS đối với hàng hóa chuyên ngành xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Phụ lục 03 Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT không phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính và kiến nghị áp dụng mức thuế suất 0% đối với mặt hàng giống cây trồng.

Tổng cục Hải quan ghi nhận nội dung vướng mắc của Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam và sẽ báo cáo Bộ Tài chính có văn bản trao đổi với Bộ NNPTNT để rà soát, thống nhất lại danh mục Bảng mã số HS nêu trên và đề xuất Chính phủ sửa đổi mức thuế suất ưu đãi tại Nghị định số 125/2017/NĐ- CP ngày 16/11/2017 để phù hợp đối với mặt hàng giống cây trồng (hạt giống dưa, hạt giống bí đỏ..đảm bảo thống nhất trong thực hiện chính sách.

Tổng cục Hải quan trả lời để Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục HQ TP Hồ Chí Minh;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Lưu Mạnh Tường

 

Phân loại mặt hàng hạt giống nhập khẩu (Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam)
Số hiệu 2743/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 28/04/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng hạt giống nhập khẩu (Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam)
Phân loại mặt hàng hạt giống nhập khẩu (Hiệp hội Thương mại giống cây trồng Việt Nam)