Phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá (Công ty Cổ phần thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 10h40 ngày 19/08/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5271/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam

(222 Huỳnh Thúc Kháng, phường An Xuân, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 324/18/CV-CT ngày 22/10/2018 của Công ty cổ phần thương mại Dược - Sâm Ngọc Linh Quang Nam (Công ty) đề nghị xác nhận lại mã hàng đối với mặt hàng Vertucid Gel và Azaroin Gel. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Thông tư 85/2003/TT-BTC ngày 29/8/2003; Căn cứ Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010; Danh mục Biểu thuế hài hòa AHTN; Chú giải chi tiết HS, mặt hàng kem trị mụn trứng cá đã được Bộ Tài chính hướng dẫn phân loại tại công văn 15350/BTC-CST ngày 6/12/2006 và Tổng cục Hải quan hướng dẫn tại các Công văn số 2439/TCHQ-TXNK ngày 21/5/2012; 11635/TCHQ-TXNK ngày 25/9/2012; 13741/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2014; 11268/TCHQ-TXNK ngày 12/11/2014, theo đó mặt hàng kem trị mụn trứng cá được phân loại thống nhất vào mã số 3304.99.20.

2. Khoản 4 Điều 19 Nghị định 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiếm tra, giám sát, kiểm soát hải quan:

"Bộ Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, tổ chức liên quan để quyết định việc phân loại hàng hóa đối với các trường hợp có sự khác biệt trong việc áp dụng Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam hoặc có sự khác biệt giữa các Danh mục hàng hóa do các Bộ, cơ quan ngang Bộ ban hành trước ngày hiệu lực của Nghị định này với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. ”

Bộ Tài chính căn cứ quy định về thẩm quyền nêu trên, đã phối hợp với Bộ Y tế và các đơn vị có liên quan xác định phân loại mặt hàng kem trị mụn trứng cá thuộc mã số 3304.99.20 như hướng dẫn tại điểm 1.

3. Về nội dung Công ty cổ phần thương mại Dược Sâm Ngọc Linh nhập ủy thác 2 mặt hàng này cho Công ty TNHH Nhân Vy Cường, đề nghị Công ty làm việc trực tiếp với Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam trên cơ sở hồ sơ hải quan để thực hiện việc xử lý thuế theo đúng quy định.

4. Từ thời điểm từ ngày 01/01/2018: Theo Nghị định 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan thì:

+ Mặt hàng Kem ngăn ngừa mụn trứng cá thuộc mã số 3304.99.20, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 10%.

+ Mặt hàng Thuốc trị mụn trứng cá thuộc mã số 9850.00.00 thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 5%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT. Nguyễn Dương Thái;

- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK


Đào Thu Hương

 

Phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá (Công ty Cổ phần thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam)
Số hiệu 5271/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 16/08/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá (Công ty Cổ phần thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam)
Phân loại mặt hàng Kem trị mụn trứng cá (Công ty Cổ phần thương mại Dược Sâm Ngọc Linh Quảng Nam)