Phân loại mặt hàng lưới chống côn trùng và lưới cắt nắng dùng trong nông nghiệp (Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (ELCOM CORP))

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h10 ngày 07/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 150/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng lưới chống côn trùng và lưới cắt nắng dùng trong nông nghiệp

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (ELCOM CORP)

(Đ/c: Tòa nhà Elcom Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2112/CV-EL ngày 21/12/2018 của Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Điện Tử - Viễn Thông (ELCOM CORP) về việc mã HS code cho mặt hàng lưới chống côn trùng và lưới cắt nắng dùng trong nông nghiệp. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Công ty cung cấp một số thông tin mặt hàng kèm theo mẫu sản phẩm, tài liệu kỹ thuật kèm theo không đúng với mặt hàng nêu trên nên không đủ cơ sở để xem xét xác định mã số phân loại chính xác.

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam:

- Nhóm 56.08 bao gồm các mặt hàng “Tấm lưới được thắt nút bằng sợi xe, chão bện (cordage) hoặc thừng; lưới đánh cá và các loại lưới khác đã hoàn thiện, từ vật liệu dệt’’

Tham khảo Chú giải chi tiết HS nhóm 56.08:

"Các loại lưới hoàn chỉnh chưa được chi tiết tại các nhóm khác của Danh mục thì thuộc nhóm này. Nhóm này bao gồm các loại lưới đánh cá, các loại lưới ngụy trang, lưới dựng phông biểu diễn, lưới an toàn, túi lưới đì chợ và các loại lưới tương tự (ví dụ, dành cho chơi tennis hay đá bóng), võng, các loại khinh khí cầu hoặc lưới của khinh khí cầu có điều khiển, lưới chống côn trùng,...

Các sản phẩm thuộc nhóm này vẫn được xếp ở đây thậm chí nếu nó được thấm tẩm (ví dụ: để giúp chúng chống lại thời tiết, nước). "

Đề nghị Công ty xác định bản chất hàng hóa thực tế theo các tiêu chí kỹ thuật về thành phần, cấu tạo, công dụng... phù hợp với mô tả hàng hóa tại nhóm theo Danh mục hàng hóa Xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam để áp dụng phân loại mã số phù hợp và liên hệ với cơ quan hải quan nơi dự định làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu để được hướng dẫn, giải đáp chi tiết theo quy định. Trường hợp Công ty có nhu cầu xác định trước mã số đối với các mặt hàng dự định nhập khẩu hoặc xuất khẩu, đề nghị Công ty nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ theo quy định tại Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính Phủ và Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính đối với việc xác định trước mã số.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ Điện Tử - Viễn Thông (ELCOM CORP) được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

 

Phân loại mặt hàng lưới chống côn trùng và lưới cắt nắng dùng trong nông nghiệp (Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (ELCOM CORP))
Số hiệu 150/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 05/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng lưới chống côn trùng và lưới cắt nắng dùng trong nông nghiệp (Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (ELCOM CORP))
Phân loại mặt hàng lưới chống côn trùng và lưới cắt nắng dùng trong nông nghiệp (Công ty CP đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (ELCOM CORP))