Phân loại mặt hàng máy xới đất (Công ty CP sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa Phát)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h00 ngày 29/05/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3332/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng máy xới đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Công ty CP sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa Phát

(P.1904, tòa M5, 91 Nguyễn Chí Thanh, Q. Đống Đa, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4197/VPCP-ĐMDN ngày 17/05/2019 của Văn Phòng chính phủ chuyển vướng mắc của Công ty CP sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa phát (Công ty) về việc phân loại mặt hàng “máy xới đất”. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 22/04/2019, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2343/TCHQ- TXNK hướng dẫn Công ty về việc phân loại mặt hàng “máy xới đất”.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai đế được hướng dẫn cụ thể nếu còn vướng mắc.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa phát biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- VPCP;

- Văn phòng BTC;

- Phòng TM và CNVN;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Phân loại mặt hàng máy xới đất (Công ty CP sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa Phát)
Số hiệu 3332/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 28/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng máy xới đất (Công ty CP sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa Phát)
Phân loại mặt hàng máy xới đất (Công ty CP sản xuất máy nông nghiệp đa năng Hòa Phát)