Phân loại mặt hàng Microsillica (Sillica fume) ( Công ty cổ phần IPRO; Công ty TNHH STD &S; Đại diện nhà cung cấp Elkem tại Việt Nam; Công ty TNHH Mapei Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 02/08/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4537/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng Microsillica (Sillica fume)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2018

Kính gửi:  - Công ty cổ phần IPRO;

                                                                              (Đ/c số 9 ngõ 61 Nguyễn Viết Xuân, Thanh Xuân, Hà Nội)

                    - Công ty TNHH STD &S;

                                                                                                                (Lô 25A Đường Trung Tâm, Khu công nghiệp Tân Tạo Mở Rộng, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)

                                                       - Đại diện nhà cung cấp Elkem tại Việt Nam;

                                                                                                               (Lô 25A Đường Trung Tâm, Khu công nghiệp Tân Tạo Mở Rộng, phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh)

                                    - Công ty TNHH Mapei Việt Nam.

                                                                                 (Lô 8, đường số 4, KCN Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05/18CV-IPRO ngày 10/5/2018 của Công ty cổ phàn IPRO về việc xin ý kiến áp mã nhập khẩu đối với mặt hàng Microsilica; công văn ngày 27/4/2018 của Công ty TNHH STD &S (nhà nhập khẩu) và Đại diện nhà cung cấp Elkem tại Việt Nam về việc HS code của sản phẩm Microsilica, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; trên cơ sở tham khảo Tuyển tập ý kiến phân loại 2017 được công bố cập nhật ngày 6/6/2018 của Tổ chức Hải quan thế giới:

1. Mặt hàng Microsilica hay Silica fume, được hình thành như một sản phẩm phụ trong quá trình sản xuất silic hoặc hợp kim ferrosilic, bao gồm không dưới 80% trọng lượng là các hạt silic đioxit vô định hình siêu mịn và không vượt quá 20% trọng lượng là các tạp chất (các tạp chất chính bao gồm cacbon, silic, cacbua silic và oxit kim loại kiềm), được phân loại vào nhóm 28.11, mã số 2811.22.10.

2. Hướng dẫn phân loại nêu trên áp dụng từ ngày 6/6/2018 (ngày kết quả phân loại được Tổ chức Hải quan thế giới công bố cập nhật Tuyển tập ý kiến phân loại 2017).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT,TXNK-PL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG

 

  

Trịnh Mạc Linh

 

 

 

Phân loại mặt hàng Microsillica (Sillica fume) ( Công ty cổ phần IPRO; Công ty TNHH STD &S; Đại diện nhà cung cấp Elkem tại Việt Nam; Công ty TNHH Mapei Việt Nam)
Số hiệu 4537/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 01/08/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng Microsillica (Sillica fume) ( Công ty cổ phần IPRO; Công ty TNHH STD &S; Đại diện nhà cung cấp Elkem tại Việt Nam; Công ty TNHH Mapei Việt Nam)
Phân loại mặt hàng Microsillica (Sillica fume) ( Công ty cổ phần IPRO; Công ty TNHH STD &S; Đại diện nhà cung cấp Elkem tại Việt Nam; Công ty TNHH Mapei Việt Nam)