Phân loại mặt hàng "Thịt heo có xương, đông lạnh" (Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Thực phẩm Lê Đặng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h00 ngày 30/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 688/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại mặt hàng "Thịt heo có xương, đông lạnh"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Thực phẩm Lê Đặng

(Đ/c: 74 Nguyễn Cửu Đà,m, P. Tân Sơn Nhất, Q.Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn không số của Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Thực phẩm Lê Đặng kiến nghị về việc phân loại mặt hàng "Thịt heo có xương đông lạnh (Frozen pork brisket bone)” thuộc tờ khai hải quan số 10233580104/A11 đăng ký tại chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KV1 - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 26 Luật Hải quan số 54/2014/QH13; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Do hồ sơ của Công ty không có tài liệu kỹ thuật mà chỉ nêu tên mặt hàng là ”Thịt heo có xương đông lạnh (Frozen pork brisket bone)” nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở để xác định mã số chính xác mặt hàng nhập khấu của Công ty. Đề nghị Công ty căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu, đối chiếu với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính để thực hiện việc phân loại hàng hóa theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Phân loại mặt hàng "Thịt heo có xương, đông lạnh" (Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Thực phẩm Lê Đặng)
Số hiệu 688/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 30/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại mặt hàng "Thịt heo có xương, đông lạnh" (Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Thực phẩm Lê Đặng)
Phân loại mặt hàng "Thịt heo có xương, đông lạnh" (Công ty TNHH Thương mại xuất nhập khẩu Thực phẩm Lê Đặng)