Phân loại robot hút bụi (Công ty TNHH Robotics Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h30 ngày 06/05/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 2578/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại robot hút bụi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Robotics Việt Nam

(Đ/c: Căn hộ 06 TTQĐ X143 BTL Công Bình, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1122/18-CVNV ngày 20/11/2018 của Công ty TNHH Robotics Việt Nam về việc xin xác nhận mã HS của mặt hàng robot hút bụi. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Theo tài liệu do Công ty cung cấp thì mặt hàng robot hút bụi nhập khẩu của Công ty là máy hút bụi thông minh của hãng Neato và Ecovacs, sử dụng nguồn điện ắc quy, được trang bị bộ xử lý lập trình, có khả năng tự di chuyển, tự tránh chướng ngại vật, ghi nhớ bản đồ khu vực đã hoạt động, ghi nhớ vị trí ổ sạc, có công suất không quá 1.500 W và có túi hứng bụi hay đồ chứa khác với sức chứa không quá 20 lít, có động cơ gắn liền, phù hợp phân loại thuộc nhóm 85.08 “Máy hút bụi”, phân nhóm Có động cơ điện gắn liền”, mã số 8508.11.00 "- - Công suất không quá 1.500 W và có túi hứng bụi hay đồ chứa khác với sức chứa không quá 20 lít”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Robotics Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Cục HQ các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Phân loại robot hút bụi (Công ty TNHH Robotics Việt Nam)
Số hiệu 2578/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 03/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại robot hút bụi (Công ty TNHH Robotics Việt Nam)
Phân loại robot hút bụi (Công ty TNHH Robotics Việt Nam)