Phân loại trước mặt hàng XNK mặt hàng "xe đạp địa hình (bằng đồng)" (Công ty TNHH XNK Phương tiện giao thông NEWWAY)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 15h10 ngày 19/07/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6779/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại trước mặt hàng XNK mặt hàng "xe đạp địa hình (bằng đồng)"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH XNK Phương tiện giao thông NEWWAY

(Đ/c: 20 Thi Sách, P. Ngô Thì Nhậm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 0807/CV-NEWWAY ngày 08/07/2016 của Công ty TNHH XNK Phương tiện giao thông NEWWAY (Công ty) về việc đề nghị xác định mã số mặt hàng "Xe đạp đua địa hình (bằng đồng)", Tổng cục hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Trường hợp Công ty đề nghị xác định mã số HS đối với hàng hóa dự kiến nhập khẩu, đề nghị Công ty áp dụng thủ tục xác định trước mã số theo quy định tại Điều 23, Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP. Hồ sơ xác định trước mã số thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC. Cụ thể:

"Điều 7. Hồ sơ xác định trước mã số, xuất xứ, trị giá hải quan

1. Hồ sơ xác định trước mã số:

a) Đơn đề nghị xác định trước theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này: 01 bản chính;

b) Mẫu hàng hóa dự kiến xuất khẩu, nhập khẩu.

Trường hợp không có mẫu hàng, tổ chức, cá nhân phải cung cấp tài liệu kỹ thuật (như bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa), mô tả chi tiết thành phần, tính chất, cấu tạo, công dụng, phương thức vận hành của hàng hóa: 01 bản chính."

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH XNK Phương tiện giao thông NEWWAY biết./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Phân loại trước mặt hàng XNK mặt hàng "xe đạp địa hình (bằng đồng)" (Công ty TNHH XNK Phương tiện giao thông NEWWAY)
Số hiệu 6779/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 19/07/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại trước mặt hàng XNK mặt hàng "xe đạp địa hình (bằng đồng)" (Công ty TNHH XNK Phương tiện giao thông NEWWAY)
Phân loại trước mặt hàng XNK mặt hàng "xe đạp địa hình (bằng đồng)" (Công ty TNHH XNK Phương tiện giao thông NEWWAY)