Phân loại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa (Tổng Công ty VLXD Số 1 - CTCP (Tổng Công ty FiCo))

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h15 ngày 31/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 728/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Tổng Công ty VLXD Số 1 - CTCP (Tổng Công ty FiCo)

(Tầng 15 Salling Tower, 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/FICO-TM ngày 02/01/2019 của Tổng công ty VLXD số; 1-CTCP (Công ty) vướng mắc phân loại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 28 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014; Điều 24 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám  sát, kiểm soát hải quan; Khoản 11 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015; Căn cứ khoản 3 Điếu 1 Thôrig tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ 05/6/2018, trường hợp Công ty đề nghị cơ quan Hải quan xác định trước mã sô cho hàng hóa, Công ty cần cung cấp hồ sơ xác đinh trước mã số gồm:    

"1. Hồ sơ, mâu hàng hóa xác định trước mã số

a) Đơn đề nghị xác địnỊi trước mã số theo mẫu số 01/XĐTMS/TXNK Phụ lục VI ban hành kèm Thông tư này;

b) Tài liệu kỹ thuật do tổ chức, cá nhân đề nghị xác định trước mã số hàng hóa cung cấp (bản phân tích thành phần, catalogue, hình ảnh hàng hóa): 01 bản chụp;

c) Mẫu hàng hóa dự kiện xuất khẩu, nhập khẩu (nếu có) ”

2. Do công văn của Công ty không nêu rõ hàng hóa nhập khẩu có nguồn gốc nhập khẩu được nhập khẩu theo loại hình nào nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để hướng dẫn cụ thể. Đối với hàng nhập khẩu phải tái xuất, Công ty căn cứ quy định tại Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiếm soát hải quan để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Tổng công ty VLXD số 1-CTCP biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Cục Giám sát quản lý;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

 

Phân loại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa (Tổng Công ty VLXD Số 1 - CTCP (Tổng Công ty FiCo))
Số hiệu 728/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 30/01/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa (Tổng Công ty VLXD Số 1 - CTCP (Tổng Công ty FiCo))
Phân loại và thủ tục xuất khẩu hàng hóa (Tổng Công ty VLXD Số 1 - CTCP (Tổng Công ty FiCo))