Phân loại "Van cầu" (Công ty Luật TNHH Tonalegal)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h45 ngày 29/03/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1418/TCHQ-TXNK

V/v Phân loại "Van cầu"

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Công ty Luật TNHH Tonalegal

(Phòng 1508, Tầng 15, Tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thành Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 0611/CV-TONA/2020 ngày 12/11/2020 của Công ty luật TNHH Tonalegal (Công ty), được ủy quyền bởi Công ty TNHH KSB Việt Nam nêu vướng mắc về phân loại mặt hàng     “van cầu”. Qua xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuât khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Tham khảo quan điểm phân loại của Hải quan Mỹ và Hải quan Châu Âu;

Trên cơ sở ý kiến của Cục Kiểm định Hải quan tại công văn số 133/KĐHQ-KĐ ngày 25/2/2021;

Tài liệu kỹ thuật do Công ty cung cấp không cho thấy mặt hàng là van chuyên dụng được dùng trong truyền động dầu thủy lực hay khí nén; không thể hiện chất lỏng/chất khí đi qua van là dầu thủy lực hay khí nén. Do đó, mặt hàng không phù hợp phân loại vào phân nhóm 8481.20.

Theo các tài liệu cung cấp, mặt hàng hàng “Van cầu” được phân loại nhóm 84.81, phân nhóm 8481.80 "- Thiết bị khác”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty Luật TNHH Tonalegal được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai;

- Cục KĐHQ;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Phân loại "Van cầu" (Công ty Luật TNHH Tonalegal)
Số hiệu 1418/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 26/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Phân loại "Van cầu" (Công ty Luật TNHH Tonalegal)
Phân loại "Van cầu" (Công ty Luật TNHH Tonalegal)