Thay đổi trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a liên quan việc chính thức triển khai Hệ thống MGH (Các doanh nghiệp làn thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận)
Thay đổi trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a liên quan việc chính thức triển khai Hệ thống MGH (Các doanh nghiệp làn thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận)
Số hiệu 2507/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 21/12/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thay đổi trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a liên quan việc chính thức triển khai Hệ thống MGH (Các doanh nghiệp làn thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận)
Thay đổi trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a liên quan việc chính thức triển khai Hệ thống MGH (Các doanh nghiệp làn thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận)