Thủ tục hải quan đối với rượu bia đưa từ nước ngoài để cung ứng (Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài; HQ Hà Nội)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 30/10/2017

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7004/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan đối với rượu bia đưa từ nước ngoài để cung ứng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài;

(Đ/c: Sân bay quốc tế Nội Bài - Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội)

- Cục Hải quan TP Hà Nội.

Liên quan đền vướng mắc về thủ tục hải quan đối với rượu, bia nhập khẩu để phục vụ chuyến bay xuất cảnh, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hứớng dẫn thực hiện như sau:

1/ Về thủ tục đối với rượu, bia đưa từ kho ngoại quan tại khu vực sân bay Nội Bài về kho của Công ty để thực hiện sắp xếp, đóng gói, ướp lạnh trước khi đưa lên tàu bay xuất cảnh: thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 2879/BTC- TCHQ ngày 06/3/2017 của Bộ Tài chính, theo đó Công ty thực hiện mở tờ khai xuất khẩu đối với mặt hàng rượu bia trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cung ứng rượu, bia lên tàu bay xuất cảnh trên cơ sở Mẫu bảng tổng hợp (phụ lục I) gửi kèm công văn số 2879/BTC-TCHQ dẫn trên, ngoài ra:

a. Công ty thực hiện quy định tại điểm a.1, a.2 khoản 3 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính.

b. Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài thực hiện quy định tại điểm b.1 khoản 3 Điều 91 Thông tư số 38/2015/TT-BTC nêu trên, và đảm bảo giám sát chặt chẽ hàng hoá đưa từ kho ngoại quan về kho của Công ty sau đó xuất lên tàu bay xuất cảnh.

2. Đối với rượu, bia của các hãng hàng không nước ngoài nhập khẩu để cung ứng lên tàu bay xuất cảnh:

a. Về thủ tục hải quan:

Thực hiện thủ tục theo loại hình tạm nhập - tái xuất, thu tục tạm nhập, tái xuất thực hiện theo quy định đối với hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC dẫn trên. Công ty thực hiện mở tờ khai tái xuất (xuất khẩu) đối với mặt hàng rượu, bia theo thời hạn hướng dẫn tại công văn số 2879/BTC-TCHQ. Công ty có trách nhiệm kê khai rượu, bia cung ứng trên Mẫu bảng tổng hợp (phụ lục I) gửi kèm công văn số 2879/BTC-TCHQ theo từng hãng hàng không, để làm căn cứ thực hiện thủ tục tái xuất (xuất khẩu), một tờ khai tạm nhập có thể được sử dụng để làm thủ tục tái xuất nhiều lần, một tờ khai tái xuất hàng hoá chỉ được khai báo cho một tờ khai tạm nhập.

b. Về chính sách thuế:

Đề nghị Công ty căn cứ quy định tại điểm b, khoản 9 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, điểm c khoản 2 Điều 3 Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Khoản 20 Điều 5 Luật Thuế Giá trị gia tăng để nghiên cứu, thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

Thủ tục hải quan đối với rượu bia đưa từ nước ngoài để cung ứng (Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài; HQ Hà Nội)
Số hiệu 7004/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 27/10/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thủ tục hải quan đối với rượu bia đưa từ nước ngoài để cung ứng (Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài; HQ Hà Nội)
Thủ tục hải quan đối với rượu bia đưa từ nước ngoài để cung ứng (Công ty Cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài; HQ Hà Nội)