Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty (Công ty TNHH Phân phối FPT)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h00 ngày 09/04/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1841/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Phân phối FPT

(Đ/c: tòa nhà FPT Cầu Giấy, Duy Tân, Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 175/FDC-XNK ngày 22/3/2018 và công văn số 182/FDC-XNK ngay 28/3/2018 của Công ty TNHH Phân phối FPT về việc khai báo hải quan trong thời gian chuyển đổi tên doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về cách thức quản lý doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan dựa trên mã số thuế nên việc Công ty TNHH Phân phối FPT chỉ thay đổi tên công ty và giữ nguyên mã số thuế sẽ không ảnh hưởng tới việc khai hải quan điện tử. Do đó, Tổng cục Hải quan chấp thuận cho Công ty TNHH Phân phối FPT được sử dụng công văn thông báo chuyển đổi tên để hỗ trợ làm thủ tục đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty trong thời gian 60 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi. Tuy nhiên, việc thực hiện thủ tục hải quan của Công ty phải đáp ứng quy định tại Điều 32 Luật Hải quan năm 2014.

Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục để chuyển đổi tên công ty (kể cả trước thời hạn 60 ngàỵ), đề nghị Công ty TNHH Phân phối FPT có văn bản báo cáo Tổng cục Hải quan để cập nhật vào hệ thống, việc thực hiện thủ tục hải quan được thực hiện theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Phân phối FPT biết, thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty (Công ty TNHH Phân phối FPT)
Số hiệu 1841/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 06/04/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty (Công ty TNHH Phân phối FPT)
Thủ tục hải quan đối với việc đổi tên công ty (Công ty TNHH Phân phối FPT)