Thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải (Công ty TNHH Ngọc Cương; Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h20 ngày 28/05/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 3305/TCHQ-GSQL

V/v Thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: - Công ty TNHH Ngọc Cương;

(Đ/c: Số 55A - Tổ 13 Phan Đình Phùng - TP Thái Nguyên)

- Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam.

(Đ/c: Tòa nhà Ocean Park, số 01 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 02/CV-NV ngày 08/5/2019 của Công ty TNHH Ngọc Cương và công văn số 114/CV-VNLL ngày 03/5/2019 của Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam đề nghị hướng dẫn thủ tục hải quan, giám sát hải quan đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất tạm nhập từ Lào để tái xuất sang Trung Quốc trong thời gian vận chuyển hàng hóa có thay đổi phương thức vận chuyển, phương tiện vận tải, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa kinh doanh TNTX thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

2. Về việc giám sát hải quan đối với hàng hóa vận chuyển từ cửa khẩu tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải, đề nghị Công ty thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4633/TCHQ-GSQL ngày 07/8/2018 của Tổng cục Hải quan.

Đề nghị Công ty liên hệ với các Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục tạm nhập, tái xuất và Chi cục Hải quan quản lý các địa điểm chuyển đổi phương tiện vận tải để được hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên; 

- PTCT Mai Xuân Thành;

- Lưu: VT, GSQL.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

 

 

Thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải (Công ty TNHH Ngọc Cương; Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam)
Số hiệu 3305/TCHQ-GSQL Ngày văn bản 27/05/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải (Công ty TNHH Ngọc Cương; Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam)
Thủ tục hải quan, giám sát hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất có sự thay đổi phương tiện vận tải (Công ty TNHH Ngọc Cương; Công ty CP Vinalines Logistics Việt Nam)