Thủ tục hải quan và nộp báo cáo quyết toán của DNCX đối với hàng gia công (Công ty TNHH Chemtrovina)
Thủ tục hải quan và nộp báo cáo quyết toán của DNCX đối với hàng gia công (Công ty TNHH Chemtrovina)
Số hiệu 1519/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 08/08/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Thủ tục hải quan và nộp báo cáo quyết toán của DNCX đối với hàng gia công (Công ty TNHH Chemtrovina)
Thủ tục hải quan và nộp báo cáo quyết toán của DNCX đối với hàng gia công (Công ty TNHH Chemtrovina)