Thuế giá trị gia tăng (Công ty CP đầu tư và công nghệ Bắc Hà)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h15 ngày 29/09/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 4633/TCHQ-TXNK

V/v Thuế giá trị gia tăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2021

Kính gửi: Công ty CP đầu tư và công nghệ Bắc Hà

(13 Hòe Nhai, Ba Đình, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Bắc Hà về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với lô hàng nhập khẩu máy tạo ôxi (do Văn phòng Chính phủ chuyển theo công văn         số 6663/VPCP-ĐMDN ngày 20/09/2021). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 và Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan đã có các công văn số 3965/TCHQ-TXNK ngàỵ 10/08/2021 và công văn số 4137/TCHQ-TXNK ngày 23/08/2021 trả lời cụ thể vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng của Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Bắc Hà đối với mặt hàng máy tạo ôxi/máy trị liệu bằng ôxi nhập khẩu trước ngày 01/8/2021 và nhập khẩu từ ngày 01/8/2021 trở đi.

2. Căn cứ quy định tại điểm b, khoản 5 Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP và khoản 1, Điều 1 Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ:

“...Đối với trang thiết bị y tế không thuộc danh mục phải cấp giấy phép nhập khẩu và đã có bản phân loại là trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D do tổ chức phân loại được Bộ Y tế công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử được tiếp tục nhập khẩu đến hết ngày 31 thảng 12 năm 2021 theo nhu cầu, không hạn chế số lượng mà không cần văn bản xác nhận là trang thiết bị y tê của Bộ Y tế khi thực hiện thủ tục thông quan. ”

Căn cứ quy định trên, quy định về việc không cần văn bản xác nhận là trang thiết bị của Bộ Y tế được áp dụng khi thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa, không điều chỉnh quy định về xác nhận thiết bị chuyên dùng cho y tế theo xác nhận của Bộ Y tế quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính để áp dụng chính sách thuế giá trị gia tăng.

Mặt khác, từ ngày 01/8/2021, căn cứ quy định tại Thông tư số 43/2021/TT-BTC ngày 11/6/2021 Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung chính sách thuế giá trị gia tăng (áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%) đối với các lô hàng thiết bị y tế nhập khẩu - không yêu cầu văn bản xác nhận thiết bị chuyên dùng cho y tế của Bộ Y tế, thống nhất với các quy định tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 và Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty CP đầu tư và công nghệ Bắc Hà được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- TT Vũ Thị Mai;

- Văn phòng BTC;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam'

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Văn phòng TCHQ;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

 

Thuế giá trị gia tăng (Công ty CP đầu tư và công nghệ Bắc Hà)
Số hiệu 4633/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 28/09/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế giá trị gia tăng (Công ty CP đầu tư và công nghệ Bắc Hà)
Thuế giá trị gia tăng (Công ty CP đầu tư và công nghệ Bắc Hà)