Thuế giá trị gia tăng (Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 28/11/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 7382/TCHQ-TXNK

V/v Thuế giá trị gia tăng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương.

(Số 18/299/48 Đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1678/PC-VPCP ngày 08/11/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương vướng mắc về thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng

Căn cứ khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 11 Điều 10 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

“11. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

Bông, băng, gạc y tế và băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, trừ thực phẩm chức năng; vắc-xin; sinh phẩm y tế, nước cất để pha chế thuốc tiêm, dịch truyền; mũ, quần áo, khẩu trang, săng mổ, bao tay, bao chi dưới, bao giày, khăn, găng tay chuyên dùng cho y tế, túi đặt ngực và chất làm đầy da (không bao gồm mỹ phẩm); vật tư hóa chất xét nghiệm, diệt khuẩn dùng trong y tế theo xác nhận của Bộ Y tế.”

Căn cứ khoản 5 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế GTGT theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam quy định:

"5. Thiết bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu; bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai; các dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế khác thực hiện theo quy định tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư này. ”

Đề nghị Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 26/2015/TT-BTC và Thông tư số 83/2014/TT-BTC nêu trên.

2. Về việc áp dụng các văn bản hướng dẫn là văn bản quy phạm pháp luật quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế quy định

Tổng cục Hải quan đã có ý kiến với Bộ Y tế tại điểm 2 công văn số 13676/BTC-TCHQ ngày 07/11/2018, theo đó:

“Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn là văn bản quy phạm pháp luật quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế quy định việc quản lý trang thiết bị y tế nói chung (phạm vi quy định rộng hơn nhiều so với quy định về thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC), không quy định chi tiết cụ thể thiết bị chuyên dùng cho y tế để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%. Nêu áp dụng Nghị định số 36/2016/NĐ-CP, không chỉ có dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% mà các dụng cụ, thiết bị khác dùng cho y tế (vừa dùng cho y tế, vừa dùng cho mục đích khác) cũng được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

Do đó, cơ quan hải quan không có căn cứ, cơ sở áp dụng Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và các văn bản hưởng dẫn Nghị định này để áp dụng thuế GTGT 5% đối với dụng cụ, thiết bị chuyên dùng cho y tế, vật tư, hóa chất diệt khuẩn dùng trong y tế”.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;

- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

- Bộ Y tế;

- Văn phòng Bộ Tài chính;

- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế, Tổng cục thuế, Tổng cục Thuế (BTC);

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thuế giá trị gia tăng (Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương)
Số hiệu 7382/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 27/11/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế giá trị gia tăng (Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương)
Thuế giá trị gia tăng (Công ty TNHH Kỹ thuật Nam Phương)