Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Glucose Syrup nhập khẩu ( Công ty TNHH Miwon Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h50 ngày 04/01/2019

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 16300/BTC-CST

V/v Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Glucose Syrup nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2018

                  Kính gửi: Công ty TNHH Miwon Việt Nam

Trả lời công văn số 01/2018/CV-MW ngày 29/10/2018 của Công ty TNHH Miwon Việt Nam về việc hướng dẫn áp dụng quy định về thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 quy định mặt hàng ''Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường, bao gồm gỉ đường, bã mía, bã bù” thuộc đối tượng chịu thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Tại Khoản 3 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2018/QH12 quy định mức thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này và được hướng dẫn tại Điều 11 Thông tư số 219/2013 TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ trường Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngàỵ 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng.

Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt nam của Bộ Tài chính quy định như sau:

17.02

Đường khác, kể cả đường lactoza, mantoza, glucoza và fructoza, tinh khiết về mặt hoá hoc, ở thể rắn; xirô đường chưa pha thêm hương liệu hoặc chất màu; mật ong nhân tạo, đã hoặc chưa pha trộn với mật ong tự nhiên; đường caramen.

Thuế suất (%)

1702.90

- Loại khác, kể cả đường nghịch chuyển và đường khác và hỗn hợp xirô đường có chứa hàm lượng fructoza là 50% tính theo trọng lượng ở thể khô:

 

 

- - Mantoza và xirô mantoza:

 

1702.90.11

- - - Mantoza tinh khiết về măt hoá hoc

5

1702.90.19

- - - Loại khác

5

 

+ Riêng: Xi rô đường thuộc nhóm 17.02

10

 

     Căn cứ quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng và Thông tư số 83/2014/TT-BTC, mặt hàng Glucose Syrup áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%. Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% được áp dụng thống nhất tại khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại.

Theo hồ sơ gửi kèm công văn số 01/2018/CV“MW (tờ khai hải quan nhập khẩu số 101402502720 ngày 12/5/2017; Hợp đồng mua bán sổ DS 170414 ngày 14/4/2017 và Giấy chứng nhận phân tích ngày 20/4/2017) thì mặt hàng Công ty nhập khẩu là Glucose Syrup.

Theo công văn số 1608/STQ-DDKTSTQ3 ngày 25/10/2018 của Chi cục kiểm tra sau thông quan - Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Công ty đang bán hàng phát hành hóa đơn giá trị gia tăng, kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng đối với mặt hàng đường Mantoza (Glucose Syrup) là 10%. Việc kê khai thuế giá trị gia tăng hàng tháng theo mức thuế suất 10% đối với mặt hàng này của Công ty là đúng quy định của pháp luật thuế giá trị gia tăng. Vì vậy, tại khâu nhập khẩu Công ty phải kê khai tính thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Glucose Syrup nhập khẩu là 10%.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty được biết và thực hiện đúng quy định của pháp luật./.

- Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c)

- Vụ PC, TCHQ;;

- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

 
Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Glucose Syrup nhập khẩu ( Công ty TNHH Miwon Việt Nam)
Số hiệu 16300/BTC-CST Ngày văn bản 27/12/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Glucose Syrup nhập khẩu ( Công ty TNHH Miwon Việt Nam)
Thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng Glucose Syrup nhập khẩu ( Công ty TNHH Miwon Việt Nam)