Thuế GTGT đối với dầu thực vật (Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h10 ngày 10/12/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số:7809/TCHQ-TXNK

V/v Thuế GTGT đối với dầu thực vật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành

(Số 19, đường 21C, P Bình Trị Đông B, Q Bình Tân, TP HCM)

Trả lời công văn số 111120/CVTPT ngày 11/11 /2020 của Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành (Công ty) về việc thuế GTGT đối với dầu thực vật làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12;

Căn cứ Luật Chăn nuôi số 32/2018/QH14;

Căn cứ Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT; Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đối, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế;

Căn cứ Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BNNPTNT ngày 28/11/2019 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn một số điều của Luật Chăn nuôi về thức ăn chăn nuôi;

Trường hợp Công ty nhập khẩu dầu thực vật để kinh doanh và cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi, không phải là đơn vị trực tiếp nhập khẩu để sản xuất thức ăn chăn nuôi nên không thuộc đối tượng không chịu thuê GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành biết và thực hiện theo quy định hiện hành, trường hợp có vướng mắc đề nghị liên hệ với cơ quan Hải quan nơi làm thủ tục mở tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

 

Thuế GTGT đối với dầu thực vật (Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành)
Số hiệu 7809/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 10/12/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế GTGT đối với dầu thực vật (Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành)
Thuế GTGT đối với dầu thực vật (Công ty TNHH DV-TM Thư Phát Thành)