Thuế GTGT đối với sản phẩm của NMLD Dung Quất (Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 11/05/2018

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 4674/BTC-CST

V/v Thuế GTGT đối với sản phẩm của NMLD Dung Quất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1304/BSR-HĐTV ngày 12/3/2018 của Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn đề nghị hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với sản phẩm xuất khẩu của Công ty. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 1 của Luật số 106/2016/QH13; khoản 4 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đối, bồ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế; khoản 1 Điều 1 Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015; thì:

Từ ngày 01/07/2016 đến trước ngày 01/02/2018, trường hợp các sản phẩm xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn bao gồm: xăng, DO, FO, PP, LPG được chế biến trực tiếp từ dầu thô nội địa có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Kể từ ngày 01/02/2018, trường hợp các sản phẩm xuất khẩu của Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn bao gồm: xăng, DO, FO, PP, LPG được chế biến trực tiếp từ nguyên liệu chính là dầu thô nội địa có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản xuất sản phẩm trở lên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, trừ trường hợp sau:

Sản phẩm xuất khẩu được chế biến từ dầu thô nội địa mà trong quy trình chế biến đã thành sản phẩm khác sau đó lại tiếp tục chế biến ra sản phẩm xuất khẩu (quy trình chế biến khép kín hoặc thành lập phân xưởng, nhà máy chế biến theo từng công đoạn) thì sản phẩm xuất khẩu này thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 12 Luật số 13/2008/QH12.

Bộ Tài chính giao Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với cơ quan quản [ý nhà nước chuyên ngành trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đe hướng dẫn Công ty TNHH MTV Lục - Hóa dâu Bình Sơn căn cứ đặc tính sản phẩm và quy trình sản xuất sản phẩm xác định sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản đã chế biến hoặc chưa chế biến thành sản phẩm khác để thực hiện kê khai theo quy định.

Về kiến nghị của Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn đề nghị Bộ Tài chính xem xét bỏ quy định các sản phẩm được chế biến từ tài nguyên là dầu thô ra khỏi danh sách các sản phẩm không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu (bao gồm cả xuất khẩu trực tiếp hoặc thông qua các đầu mối) Bộ Tài chính xin ghi nhận đê nghiên cứu trình câp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn biết và thực hiện./.

- Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c)

- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;

- Vụ PC; TCT; TCHQ;

- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

 
Thuế GTGT đối với sản phẩm của NMLD Dung Quất (Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn)
Số hiệu 4674/BTC-CST Ngày văn bản 23/04/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Thuế GTGT đối với sản phẩm của NMLD Dung Quất (Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn)
Thuế GTGT đối với sản phẩm của NMLD Dung Quất (Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn)