Thuế GTGT hàng hóa NK của nhà thầu xây dựng nhà xưởng cho DNCX (Công ty TNHH Getech Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h40 ngày 29/08/2019

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 5486/TCHQ-TXNK

V/v Thuế GTGT hàng hóa NK của nhà thầu xây dựng nhà xưởng cho DNCX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2019

Kính gửi: Công ty TNHH Getech Việt Nam

(Tầng 7 tòa nhà Zodiac, phố Duy Tân, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 15112018/GETECH của Công ty TNHH Getech Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu của nhà thầu để xây dựng nhà xưởng của doanh nghiệp chế xuất (DNCX), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; khoản 20 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định “Hàng hoá, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau" thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Căn cứ Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định;

"1. Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hoá, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức thuế suất 0% hướng dẫn tại khoản 3 Điều này.

Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

...

đ) Các hàng hóa, dịch vụ khác:

-    Hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài hoặc ở trong khu phi thuế quan;..."

Căn cứ Điều 2 Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính quy định việc hoàn thuế đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khấu.

Đề nghị Công ty TNHH Getech Việt Nam căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp vướng mắc Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Getech Việt Nam được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ CST, Vụ Pháp chế;

- Tổng cục Thuế;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Hưng

 

Thuế GTGT hàng hóa NK của nhà thầu xây dựng nhà xưởng cho DNCX (Công ty TNHH Getech Việt Nam)
Số hiệu 5486/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 28/08/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế GTGT hàng hóa NK của nhà thầu xây dựng nhà xưởng cho DNCX (Công ty TNHH Getech Việt Nam)
Thuế GTGT hàng hóa NK của nhà thầu xây dựng nhà xưởng cho DNCX (Công ty TNHH Getech Việt Nam)