Thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thuốc bảo vệ thực vật (Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuộc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA))

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 26/10/2018

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 12898/BTC-CST

V/v Thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thuốc bảo vệ thực vật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

                  Kính gửi: Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuộc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA)

Bộ Tài chính nhận được kiến nghị của Hội Doanh nghiệp sản xuất doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) hàng nhập khẩu đối với hàng hóa thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sừ dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

-  Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 6 Nghị định số 209/2013/NĐ- CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT thì: "Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác " áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

- Theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì: Mặt hàng “Thuốc phòng trừ sâu bệnh bao gồm thuốc bảo vệ thực vật theo Danh mục thuốc bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và các loại thuốc phòng trừ sâu bệnh khác" áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 5%.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sừ dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thì thuộc đối tượng áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5%. Việc thực hiện thuế suất thuế GTGT 5% thống nhất ở khâu nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa không thuộc Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sừ dụng ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành thì áp dụng mức thuế suất thuế GTGT theo quy định.

Bộ Tài chính trả lời để Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật Việt Nam biết và thực hiện./.

- Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c)

- Vụ PC, TCT ;TCHQ;

- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

Phạm Đình Thi

 

 
Thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thuốc bảo vệ thực vật (Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuộc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA))
Số hiệu 12898/BTC-CST Ngày văn bản 22/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thuốc bảo vệ thực vật (Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuộc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA))
Thuế GTGT hàng nhập khẩu đối với thuốc bảo vệ thực vật (Hội Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thuộc bảo vệ thực vật Việt Nam (VIPA))