Thuế GTGT hàng nhập khẩu (Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h00 ngày 10/03/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1110/TCHQ-TXNK

V/v Thuế GTGT hàng nhập khẩu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(Số 73 Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)

Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) nhận được văn bản số 36/HĐTS-VP1 ngày 22/02/2021 của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đề nghị miễn thuế giá trị gia tăng đối với 02 pho Tượng Phật ngọc cho chùa Vĩnh Nghiêm nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam. Về việc này, Tổng cục Hải quan xin có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12:

- Điều 2 quy định: “Thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng".

- Điều 3 quy định: “Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam là đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng, trừ các đối tượng quy định tại Điều 5 của Luật này".

- Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 31/2013/QH13 và Luật số 71/2014/QH13) quy định 26 nhóm hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không có quy định hàng hóa nhập khẩu là hạng mục công đức phục vụ việc thờ tự trong công trình tôn giáo thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Do vậy không có cơ sở pháp lý để xử lý không thu thuế GTGT đối với 02 pho Tượng Phật ngọc nhập khẩu từ Thái Lan về Việt Nam cho chùa Vĩnh Nghiêm.

Tổng cục Hải quan xin có ý kiến để Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được biết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

 

Thuế GTGT hàng nhập khẩu (Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam)
Số hiệu 1110/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 10/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế GTGT hàng nhập khẩu (Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam)
Thuế GTGT hàng nhập khẩu (Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam)