Thuế GTGT hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê (Công ty TNHH dịch vụ Logistics và tàu biển Hải Huy Offshore)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h15 ngày 15/09/2020

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6040/TCHQ-TXNK

V/v Thuế GTGT hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2020

Kính gửi: Công ty TNHH dịch vụ Logistics và tàu biển Hải Huy Offshore

(66 Nguyễn Bình, P. Phước Nguyên, TP. Bà Tịa, tỉnh BR-VT)

Trả lời công văn số 101/2020/TNTX/HH ngày 31/8/2020 của Công tỵ TNHH dịch vụ Logistics và tàu biển Hải Huy Offshore đề nghị hướng dẫn thuế GTGT đối với sà lan tạm nhập dưới hình thức thuê của đối tác nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 thì hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 1 Luật thuế GTGT số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT quy định: tàu bay, giàn khoan, tày thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo TSCĐ của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê loại thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Căn cứ điểm c khoản 17 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định:

Tàu bay (bao gồm cả động cơ tàu bay), dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại.

Để xác định hàng hóa thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu quy định tại khoản này, người nhập khẩu phải xuất trình cho cơ quan hải quan các hồ sơ theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

... Danh mục tàu bay, dàn khoan, tàu thủy thuộc loại trong nước đã sản xuất được làm cơ sở phân biệt với loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc thuê của nước ngoài để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh, cho thuê, cho thuê lại do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành.

Tại công văn số 101/2020/TNTX/HH ngày 31/8/2020 Công ty nêu: Công ty dự kiến tạm nhập khẩu (phục vụ thi công dự án có thời hạn) mặt hàng sà lan có tải trọng 13.168WT dưới hình thức thuê của đối tác nước ngoài, không có hồ sơ liên quan đến hàng hóa, do vậy đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Luật Thuế GTGT, Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính, Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/03/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối chiếu với hàng hóa thực tế nhập khẩu để áp dụng thuế GTGT, cụ thể như sau:

Trường hợp sà lan do Công ty dự kiến nhập khẩu không thuộc Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT thì không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu.

Trường hợp sà lan do Công ty dự kiến nhập khẩu thuộc Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng khi nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH dịch vụ Logistics và tàu biển Hải Huy Offshore biết và liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn cụ thể./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Lê Mạnh Hùng

 

 

Thuế GTGT hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê (Công ty TNHH dịch vụ Logistics và tàu biển Hải Huy Offshore)
Số hiệu 6040/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 14/09/2020
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế GTGT hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê (Công ty TNHH dịch vụ Logistics và tàu biển Hải Huy Offshore)
Thuế GTGT hàng tạm nhập khẩu dưới hình thức thuê (Công ty TNHH dịch vụ Logistics và tàu biển Hải Huy Offshore)