Thuế GTGT mặt hàng phân bón (Công ty TNHH Orain Chem)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 08h10 ngày 19/10/2018

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6123/TCHQ-TXNK

V/v Thuế GTGT mặt hàng phân bón

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH Orain Chem

(Đ/c; Lô F19A-20-21, đường số 4, KCN Hải Sơn, Ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 290818/CV-OR ngày 29/8/2018 của Công ty TNHH Orain Chem về về việc xác định thuế GTGT đối với mặt hàng Phân bón vi lượng copper sulphate. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiên như sau:

Tại Biểu thuế GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 của Bộ Tài chính thì mặt hàng thuộc mã số 2833.25.00 có thuế GTGT là 10%.

Tuy nhiên, theo khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2014/TT-BTC ngày 26/6/2014 thì:

"Trường hợp hàng hoá được quy định cụ thể thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% hoặc 10% theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng thì thực hiện theo quy định tại các văn bản đó"

Theo quy định tại khoản 1 Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014; khoản 3 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng sô 01/VBHN-VPQH ngày 28/4/2016; khoản 1 Điều 3 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính Phủ; khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT

Căn cứ Quyết định số 802/QĐ-BVTV-PB ngày 4/7/2018 của Cục Bảo vệ thưc vật- Bộ NN&PTNT thì mặt hàng Phân bón vi lượng copper sulphate do Công ty TNHH Orain Chem đăng ký được công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Căn cứ các quy định nêu trên, mặt hàng Phân bón vi lượng copper sulphate do Công ty TNHH Orain Chem nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Orain Chem được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Nguyễn Dương Thái;

;- Lưu: VT, TXNK.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGTrịnh Mạc Linh

 

Thuế GTGT mặt hàng phân bón (Công ty TNHH Orain Chem)
Số hiệu 6123/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 18/10/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế GTGT mặt hàng phân bón (Công ty TNHH Orain Chem)
Thuế GTGT mặt hàng phân bón (Công ty TNHH Orain Chem)