Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế (Công ty TNHH Kinh doanh thiết bị y tế An Phát)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h30 ngày 25/01/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 331/TCHQ-TXNK

V/v Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Kinh doanh thiết bị y tế An Phát

(Số 25 Lô BT4-2, Khu nhà ở Trung Văn, P. Trung Văn, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được phiếu chuyển số 17/PC-VPCP ngày 06/01/2021 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 26.12/2020/DCC-AP ngày 26/12/2020 của Công ty TNHH Kinh doanh thiết bị y tế An Phát về việc áp dụng văn bản pháp luật đối với mặt hàng Phim khô Laser dùng cho máy X- quang trong y tế Trimax TXE. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau :

Ngày 02/3/2020, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 1240/TCHQ-TXNK hướng dẫn Công ty TNHH Kinh doanh thiết bị y tế An Phát về thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 liên quan đến nội dung thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế. Trong thời gian Thông tư sửa đổi Thông tư số 26/2015/TT-BTC chưa được ban hành, đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Kinh doanh thiết bị y tế An Phát biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Chính phủ;

- Thứ trưởng Vũ Thị Mai;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Cục Hải quan TP Hải Phòng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

 

Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế (Công ty TNHH Kinh doanh thiết bị y tế An Phát)
Số hiệu 331/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 22/01/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế (Công ty TNHH Kinh doanh thiết bị y tế An Phát)
Thuế GTGT thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho y tế (Công ty TNHH Kinh doanh thiết bị y tế An Phát)