Thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục (Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h10 ngày 24/04/2019

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 4031/BTC-CST

V/v Thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2019

                  Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng

(Địa chỉ: Số 49 Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 48/TCXII/CV/NHG ngày 22/01/2019 của Công ty CP đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng kiến nghị về việc chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về mức thuế nhập khẩu đối với mặt hàng xe buýt như sau:

- Theo Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, mặt hàng xe ô tô buýt thuộc nhóm 87.02.

- Theo quy định tại các Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN), mặt hàng xe ô tô buýt nguyên chiếc thuộc nhóm 8702, có thuế suất MFN là 70%; theo Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt (ATIGA) của Chính phủ, mặt hàng xe ô tô buýt nguyên chiếc thuộc nhóm 8702, có thuế suất ATIGA là 0% (áp dụng đổi với hàng hóa nhập khẩu đáp ứng điều kiện theo quy định tại Nghị định sô 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của chính phủ).

2. Về chính sách ưu đãi miễn thuế nhập khẩu xe ô tô buýt

- Tại khoản 20 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2017/QH13 quy định về miễn thuế như sau: “Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục

-  Tại Điều 21 Nghị định số 134/2017/NĐ-CP ngày 01/09/2017 của Chính phủ quy định: “Điều 21. Miễn thuế hàng hóa nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục

1. Hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trong nước chưa sản xuất được phục vụ trực tiếp cho giáo dục được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 20 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

2. Căn cứ xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. ”

- Tại dòng thứ 17, 18 Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có tên của mặt hàng xe khách đến 52 chỗ ngồi thuộc mã hàng 8702.10.41 (Dung tích xy lanh: 6.494 cm3; số chỗ ngồi tối đa: 52 chỗ, Vận tốc lớn nhất: 90 km/h; Công suất lớn nhất: 170 kw/2.500 vòng/phút) và xe ô tô buýt thuộc mã hàng 8702.10.10 (Loại thông dụng đến 80 chỗ ngồi).

Căn cứ quy định pháp thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu và Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT nêu trên, mặt hàng xe ô tô buýt của Công ty CP đâu tư phát triển Nguyễn Hoàng nhập khẩu trực tiếp từ Hoa kỳ thuộc loại trong nước đã sản xuất được nên thực hiện nghĩa vụ thuế theo pháp luật thuế xuất nhập khẩu hiện hành.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty được biết./.

- Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c)

- Vụ PC: TCHQ;

- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

 
Thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục (Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng)
Số hiệu 4031/BTC-CST Ngày văn bản 05/04/2019
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục (Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng)
Thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng nhập khẩu phục vụ trực tiếp cho giáo dục (Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Nguyễn Hoàng)