Thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời (Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Green HC; Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư TA Solar)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 16h20 ngày 20/04/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 1865/TCHQ-TXNK

V/v Thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Green HC;

(Số 156, Võ Thị Sáu, thị trấn Long Điền, huyện Long Điền, BRVT)

- Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư TA Solar

(Thôn Bàu Điền, xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu)

Trả lời công văn số 43/2021/CV-GRH ngày 26/3/2021 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Green HC, công văn số 42/2021/CV-TAS ngày 26/03/2021 của Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư TA Solar về thuế nhập khẩu mặt hàng khung giá đỡ tấm pin năng lượng mặt trời bằng nhôm, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ số thứ tự 57 Phụ lục III về Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2016 đến ngày 14/5/2018), số thứ thự 92 Phụ lục III về Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được ban hành kèm theo Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định “Các cấu kiện nhôm định hình” (mã HS 7610) thuộc Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được.

Liên quan đến thuế nhập khẩu hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của các dự án nhà máy điện mặt trời, Tổng cục Hải quan đã có hướng dẫn tại công văn số 686/TCHQ-TXNK ngày 5/02/2021

Đề nghị Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Green HC, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư TA Solar nghiên cứu quy định, hướng dẫn tại công văn số 686/TCHQ-TXNK hoặc liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai nhập khẩu để được hướng dẫn thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng măc liên quan đến xác định hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được, đề nghị các Công ty gửi hồ sơ, tài liệu kỹ thuật đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét, xử lý theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty cổ phàn Thương mại dịch vụ và Đầu tư Green HC, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư TA Solar được biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trần Bằng Toàn

 

Thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời (Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Green HC; Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư TA Solar)
Số hiệu 1865/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 20/04/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời (Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Green HC; Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư TA Solar)
Thuế nhập khẩu hàng hóa dự án điện mặt trời (Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Green HC; Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư TA Solar)