Thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống (Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 13/06/2018

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 6832/BTC-CST

V/v Thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2018

Kính gửi: Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh

Trả lời công văn số 12/KH-PH ngày 24/4/2018 của Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh về việc xin tháo gỡ khó khăn thuế nhập khấu trứng cá tầm dùng để nhân giống, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về kiến nghị sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống

Ngày 12/4/2018 Bộ Tài chính đã có công văn số 4247/BTC-CST trả lời về thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống. Theo đó mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống thuộc mã hàng 0511.91.90 có mức thuế suất ưu đãi MFN 5% quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và mức thuế suất ưu đãi đặc biệt từ 0-5% quy định tại các Nghị định thực hiện Hiệp định thương mại tự do.

Theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngàỵ 01/09/2016 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13: Giống cây trồng; giống vật nuôi; phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong nước chưa sản xuất được, cần thiết nhập khẩu để phục vụ trực tiếp cho hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp được miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khâu. Căn cứ đê xác định hàng hóa trong nước chưa sản xuất được thực hiện theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Căn cứ để xác định hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục giống cây trồng, giống vật nuôi, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cần thiết nhập khẩu thực hiện theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị Công ty căn cứ quy định tại khoản 12 Điều 16 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 18 Nghị định số 134/2016/NĐ-P, Nghị định số 125/2017/NĐ-CP, Nghị định về Biểu thuế nhập khâu ưu đãi đặc biệt và thực tế hàng hóa nhập khẩu của Công ty để áp dụng chính sách ưu đãi thuế cho phù hợp.

Đối với kiến nghị giảm thuế nhập khẩu MFN mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống xuống 0%: Bộ Tài chính ghi nhận kiến nghị của Công ty để nghiên cứu, phối hợp với các Bộ ngành, báo cáo Chính phủ khi sửa đổi Nghị định số 125/2017/NĐ-CP

2. Về mã hàng của mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống

Căn cứ quy định của pháp luật thuế và hải quan, ngày 12/4/2018 Bộ Tài chính đã có công văn số 4247/BTC-CST trả lời Công ty về mã hàng của mặt hàng trứng cá tầm dùng để nhân giống. Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Tống cục hải quan để được giải đáp cụ thể về mã hàng của mặt hàng này.

Bộ Tài chính có ý kiến để Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh được biết, thực hiện./.

- Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c)

- Văn phòng Chính phủ;

- Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ;

- Vụ PC; TCHQ;

- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

 
Thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống (Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh)
Số hiệu 6832/BTC-CST Ngày văn bản 11/06/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống (Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh)
Thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống (Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh)