Thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống (Hội nghề cá Việt Nam; Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng;Công ty TNHh MTV Phi Huỳnh)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h00 ngày 11/05/2018

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 4247/BTC-CST

V/v Thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2018

Kính gửi: - Hội nghề cá Việt Nam;

- Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng;

- Công ty TNHh MTV Phi Huỳnh.

Trả lời công văn số 09/KN-PH ngày 27/12/2017 của Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh, công văn số 134/HNC ngày 29/12/2017 của Hội nghề cá Việt Nam và công văn số 03/CV-HHCNL ngày 04/01/2018 của Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng kiến nghị xem xét mức thuế nhập khẩu trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về mã hàng của mặt hàng trứng cá tầm, dùng để nhân giống

Theo công văn số 7675/TCHQ-TXNK ngày 22/11/2017 của Tổng cục hải quan trả lời các cục Hải quan tỉnh, thành phố, mặt hàng trứng cá tầm Xiberi, dùng nhân giống thuộc nhóm 05.11 "Các sản phẩm động vật khác chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; động vật chết thuộc chương 1 hoặc chương 3, không thích hợp sử dụng cho người", mã hàng 0511.91.00 " - - Sản phẩm từ cá hoặc động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác; động vật đã chết thuộc chương 3". Từ ngày 01/01/2018 trở đi, theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính, mặt hàng trứng cá tầm, dùng để nhân giống thuộc mã hàng 0511.91.90 " - - - Loại khác"

2. Về kiến nghị sửa đổi thuế suất thuế nhập khẫu của mặt hàng trứng cá tầm, dùng để nhân giống

Theo quy định tại Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 sửa đổi, bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan, các mặt hàng thuộc mã hàng 0511.91.90 "- - - Loại khác" có thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi là 5%. Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt năm 2018 theo các Hiệp định Thương mại hàng hóa Asean (ATIGA), Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN Trung Quốc (ACFTA) Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) là 0%, Hiệp định Thương mại hàng hóa Việt Nam - Nhật Bản (AJFTA) giai đoạn 01/01/2018-31/3/2018 là 5% và giảm về 0% từ 01/04/2018, %, Hiệp định Thương mại hàng hóa Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Au (EAEU) là 1,7%.

Nghị định số 125/2017/NĐ-CP vừa được sửa đổi, bô sung và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Mã hàng 0511.91.90 là dòng thuế chung gồm nhiều mặt hàng, trong đó có mặt hàng trứng cá tầm để nhân giống. Mức thuế suất của mã hàng 0511.91.00 (nay là 0511.91.90) đã được duy trì ổn định mức 5% từ năm 2012 đến nay. Việc giảm thuế của mã hàng 0511.91.90 đồng thời sẽ giảm thuế suất của các mặt hàng trong cùng mã hàng dẫn đến ảnh hưởng tới các sản phẩm trong nước đã sản xuất được. Vì vậy, để ổn định chính sách, Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp thực hiện theo quy định hiện hành và tìm kiếm các thị trường nhập khẩu mặt hàng từ các nước/khu vực đã có ký kết về Hiệp định thương mại với Việt Nam đế được hưởng mức thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt 0% và 1,7% đối với mặt hàng này.

Bộ Tài chính có ý kiến để Hội nghề cá Việt Nam, Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng, Công ty TNHH MTV Phi Huỳnh được biết, thực hiện./.

- Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo Bộ (để b/c)

- Bộ NNPTNT;

- Vụ PC; TCHQ; Vụ HTQT;

- Lưu: VT, CST.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ

PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Thị Thanh Hằng

 

 
Thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống (Hội nghề cá Việt Nam; Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng;Công ty TNHh MTV Phi Huỳnh)
Số hiệu 4247/BTC-CST Ngày văn bản 12/04/2018
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
Thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống (Hội nghề cá Việt Nam; Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng;Công ty TNHh MTV Phi Huỳnh)
Thuế nhập khẩu mặt hàng trứng cá tầm nhập khẩu dùng để nhân giống (Hội nghề cá Việt Nam; Hiệp hội phát triển cá nước lạnh tỉnh Lâm Đồng;Công ty TNHh MTV Phi Huỳnh)