Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH Ford Việt Nam)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h30 ngày 05/02/2021

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 677/TCHQ-TXNK

V/v Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2021

Kính gửi: Công ty TNHH Ford Việt Nam

(Phường Tứ Minh, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Tổng cục Hải quan nhận được Phiếu trình Bộ số 1371 ngày 27/1/2021 của Văn phòng Bộ Tài chính về việc chuyển công văn số 02/2021/FVL-XNK ngày 22/01/2021 của Công ty TNHH Ford Việt Nam đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 4 Nghị định số 156/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ thì hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất ATIGA phải đáp ứng đủ các điều kiện sau:

1. Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước là thành viên của Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, bao gồm các nước sau:

a) Bru-nây Đa-rút-xa-lam;

b) Vương quốc Cam-pu-chia;

c) Cộng hòa In-đô-nê-xi-a;

d) Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào;

đ) Ma-lay-xi-a;

e) Cộng hòa Liên bang Mi-an-ma;

g) Cộng hòa Phi-líp-pin;

h) Cộng hòa Xinh-ga-po;

i) Vương quốc Thái Lan;

k) Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước)

3. Đưọc vận chuyển trực tiếp từ nước xuất khẩu theo khoản 2 Điều 4 Nghị định này vào Việt Nam do Bộ Công Thưong quy định.

4. Đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) Mẫu D, theo quy định hiện hành của pháp luật.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu tại chỗ của công ty không đáp ứng đủ điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA do hàng hóa không thuộc đối tượng nhập khẩu và vận chuyển trực tiếp vào Việt Nam từ 9 nước thành viên ASEAN, không thuộc hàng hóa từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Ford Việt Nam biết./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Văn phòng Bộ Tài chính;

- PTCT Lưu Mạnh Tưởng;

- Lưu: VT, TXNK (03bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Đào Thu Hương

 

Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH Ford Việt Nam)
Số hiệu 677/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 05/02/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH Ford Việt Nam)
Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu tại chỗ (Công ty TNHH Ford Việt Nam)