Thuế xuất khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h15 ngày 19/05/2016

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

_______

Số: 908/TXNK-PL

V/v Thuế xuất khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2016

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên

(Địa chỉ: Số 07, ngõ 62/2, KHu B, Tổ 10, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 33/DY ngày 06/5/2016 của Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên về việc thuế xuất khẩu đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất. Về việc này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 thì mặt hàng thuộc mã số 4101.20.90 có thuế nhập khẩu ưu đãi là 0%, thuế xuất khẩu là 10%.

Căn cứ Khoản 6 Điều 114 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu được xét hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu khi tái xuất (trừ trường hợp đã được miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 103 Thông tư này).

Trường hợp hàng hoá tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hoá tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu, nếu đã thực tái xuất khẩu hoặc tái nhập khẩu trong thời hạn nộp thuế thì không phải nộp thuế nhập khẩu hoặc thuế xuất khẩu tương ứng với số hàng hoá thực tế đã tái xuất hoặc tái nhập khẩu.

Đề nghị Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên căn cứ quy định nêu trên để thực hiện.

Cục Thuế xuất nhập khẩu trả lời để Công ty TNHH Quốc tế Đức Yên biết./.

KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trịnh Mạc Linh

Thuế xuất khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất
Số hiệu 908/TXNK-PL Ngày văn bản 18/05/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Thuế xuất khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất
Thuế xuất khẩu hàng hóa tạm nhập tái xuất