Tổng hợp trả lời câu hỏi vướng mắc tại Hội thảo ngày 27/10/2017
Tổng hợp trả lời câu hỏi vướng mắc tại Hội thảo ngày 27/10/2017
Số hiệu 2442/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 13/11/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Tổng hợp trả lời câu hỏi vướng mắc tại Hội thảo ngày 27/10/2017
Tổng hợp trả lời câu hỏi vướng mắc tại Hội thảo ngày 27/10/2017