Trị giá hải quan (HQ Hà Nội; Công ty Cổ phần Tinh Tươm)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 11h10 ngày 03/10/2017

 

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

_______

Số: 6440/TCHQ-TXNK

V/v Trị giá hải quan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: - Cục Hải quan thành phố Hà Nội;

         - Công ty Cổ phần Tinh Tươm

(Địa chỉ: Tầng 7 tòa nhà Thăng Long, số 98 Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2950/HQHN-TXNK ngày 18/8/2017 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội và công văn số 18-2017/CV-NeatClean ngày 01/8/2017 của Công ty cổ phần Tinh Tươm (sau đây viết tắt là Công ty) vướng mắc về khai báo, phân bổ phí bản quyền vào trị giá hàng hóa nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm b khoản 8 Điều 14 và Điều 16 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục khai báo, phân bổ đối với trường hợp khoản phí bản quyền của hàng hóa nhập khẩu được xác định phụ thuộc vào doanh thu bán hàng sau nhập khẩu, theo đó trường hợp khoản phí bản quyền của hàng hóa nhập khẩu được xác định phụ thuộc vào doanh thu bán hàng hóa nhập khẩu sau nhập khẩu và số tiền chính thức phải trả chỉ được xác định sau khi kết thúc năm tài chính theo thỏa thuận thì tại thời điểm đăng ký tờ khai, người khai hải quan khai báo rõ lý do chưa khai báo được khoản phí bản quyền trên tờ khai hải quan. Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thực trả (ngày thanh toán số tiền phí bản quyền chính thức), Công ty thực hiện khai báo trên tờ khai bổ sung sau thông quan, nộp đủ tiền thuế. Trường hợp Công ty không kê khai hoặc kê khai không đúng quy định thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc phân bổ khoản phí bản quyền theo nguyên tắc trị giá khoản phí bản quyền được phân bổ hết cho hàng hóa nhập khẩu theo một trong các phương pháp phân bổ quy định tại Điều 16 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015. Trường hợp số lượng tờ khai hải quan lớn, số lượng dòng hàng cần khai báo bổ sung nhiều thì người khai hải quan kê khai nộp bổ sung khoản phí bản quyền theo bảng kê khai tổng hợp các tờ khai phải khai báo trên cùng một tờ khai bổ sung đảm bảo nguyên tắc trị giá khoản phí bản quyền được phân bổ hết cho hàng hóa nhập khẩu; cơ quan hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ khai bổ sung thực hiện kiểm tra hồ sơ khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Tinh Tươm được biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

PHÓ CỤC TRƯỞNGNguyễn Hoàng Tuấn

Trị giá hải quan (HQ Hà Nội; Công ty Cổ phần Tinh Tươm)
Số hiệu 6440/TCHQ-TXNK Ngày văn bản 02/10/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
Trị giá hải quan (HQ Hà Nội; Công ty Cổ phần Tinh Tươm)
Trị giá hải quan (HQ Hà Nội; Công ty Cổ phần Tinh Tươm)