Triển khai tài liệu giới thiệu về Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Triển khai tài liệu giới thiệu về Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 365/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 04/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai tài liệu giới thiệu về Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Triển khai tài liệu giới thiệu về Thông tư số 06/2021/TT-BTC ngày 22/01/2021 của Bộ Tài chính (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)