Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa nàm tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa nàm tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Số hiệu 403/HQĐNa-TXNK Ngày văn bản 10/03/2021
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa nàm tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)
Triển khai thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC ngày 26/02/2021 (Các doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa nàm tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Thuận)