Tư vấn thủ tục hải quan đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác (Cty JFE Shoji Stell VietNam)
Tư vấn thủ tục hải quan đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác (Cty JFE Shoji Stell VietNam)
Số hiệu 1789/HQĐNa-GSQL Ngày văn bản 11/08/2017
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Hải Quan Đồng Nai Ngày hết hiệu lực
Tư vấn thủ tục hải quan đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác (Cty JFE Shoji Stell VietNam)
Tư vấn thủ tục hải quan đối với trường hợp nhập khẩu ủy thác (Cty JFE Shoji Stell VietNam)