V/v Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng SXXK (Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 14h20 ngày 09/07/2015

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 9253/BTC-TCHQ

V/v Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng SXXK

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX

(Đ/c: 333 Cao Thắng, Phường 8, TP. Cà Mau)

Trả lời công văn số 265/CV-CAMIMEX.2015 và số 03/CV- CAMIMEX.2015 ngày 26/5/2015 của Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX về đề nghị được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Xét đề nghị của Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX, có cùng địa chỉ, trụ sở chính với Công ty mẹ (Công ty cổ phần chế biến thủy sản và Xuất nhập khẩu Cà Mau - CAMIMEX), được thành lập trên cơ sở vốn góp của công ty mẹ là 99,7% (Quyết định thành lập số 54/CAMIMEX/HĐQT-QĐ ngày 10/5/2013) và toàn bộ nguyên liệu mà Công ty nhập về đều nhằm phục vụ cho hoạt động chế biến để xuất khẩu, không tiêu thụ trong nước.

Để tạo điều kiện cho Công ty ổn định sản xuất kinh doanh và đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động, Bộ Tài chính đồng ý cho Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày đối với hàng hóa nhập khẩu là nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng xuất khẩu kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan với điều kiện Công ty mẹ đáp ứng đủ các điều kiện được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Công ty biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để đựợc xem xét, giải quyết./.

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

 

V/v Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng SXXK (Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX)
Số hiệu 9253/BTC-TCHQ Ngày văn bản 08/07/2015
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Bộ Tài Chính Ngày hết hiệu lực
V/v Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng SXXK (Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX)
V/v Áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày hàng SXXK (Công ty TNHH Thủy sản CAMIMEX)