V/v Áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung (HQ các tỉnh, thành phố)

© DONG NAI CUSTOMS – Công văn cập nhật lúc 09h20 ngày 16/12/2016

 

BỘ TÀI CHÍNH

_______

Số: 17707/BTC-TCHQ

V/v Áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

 

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Trong thời gian vừa qua, Bộ Tài chính nhận được ý kiến phản ánh vướng mắc của một số doanh nghiệp, cơ quan hải quan các tỉnh, thành phố về việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp đối với hàng hóa nhập khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:

Căn cứ Luât thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016; 

Căn cứ Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khâu;

Sau khi trao đổi với Bộ Công Thương (tại công văn số 10912/BCT-QLCT ngày 15/11/2016);

Việc áp dụng thuế tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp (về thời điểm tính thuế, thời hạn nộp thuế, miễn thuế, hoàn thuế ...) trong các trường hợp liên quan như: hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu; hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất... được thực hiện như đối với thuế nhập khẩu theo quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công văn này thay thế công văn số 8300/BTC-CST ngày 23/6/2014 của Bộ Tài chính và được áp dụng đối với các tờ khai đãng ký với cơ quan hải quan kể từ thời điểm Luật thuế xuât khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 có hiệu lực thi hành.

Bộ Tài chính thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./,

TL. BỘ TRƯỞNG

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Dương Thái

V/v Áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung (HQ các tỉnh, thành phố)
Số hiệu 17707/BTC-TCHQ Ngày văn bản 14/12/2016
Loại văn bản Công văn Ngày hiệu lực
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải Quan Ngày hết hiệu lực
V/v Áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung (HQ các tỉnh, thành phố)
V/v Áp dụng thuế nhập khẩu bổ sung (HQ các tỉnh, thành phố)