Văn bản hết hiệu lực
V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ot-xtray-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018
V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ot-xtray-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018
Số hiệu 127/2016/NĐ-CP Ngày văn bản 01/09/2016
Loại văn bản Nghị định Ngày hiệu lực 01/09/2016
Cơ quan ban hành Chính phủ Ngày hết hiệu lực 01/01/2018
Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 158/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017
V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ot-xtray-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018
V/v Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định thành lập Khu vực Thương mại tự do ASEAN - Ot-xtray-lia - Niu Di-lân giai đoạn 2016 - 2018